MUDr. Petra Slunská

lékař - gynekolog

CV

MUDr. Petra Slunská

 

Vzdělání:

2006 - 2012    Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta UP, Olomouc 

2002 - 2006    Gymnázium, Zábřeh 

 

Kurzy, stáže, praxe:

2011             Zahraniční stáž na odd. pediatrie, gynekologie a porodnictví, Aarhus, Dánsko 

2011, 2010    Studentský maraton přednemocniční péče, Urgentní medicína a medicína 

katastrof (kurzy)

2010 - 2011  Studentská vědecká odborná činnost na téma Neuroendokrinní tumory a 

jejich biochemické markery

2009              Zahraniční stáž na infekčním oddělení v rámci programu IFMSA, Tunis, Tunisko 

 

Zaměstnání:

1. 9. 2018 - doposud               G-CENTRUM OLOMOUC s.r.o.

31. 12. 2013 - doposud           Porodnicko-gynekologická klinika, FN Olomouc

1. 7. 2012 - 31.12. 2013          Neurologické oddělení nemocnice Prostějov

 

Zkoušky a licence:

2012    doktor Všeobecného lékařství

2016    Základní kmen gynekologicko-porodnický

 

Členství v odborných společnostech:

Člen Česká gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Člen Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Člen Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví ČGPS ČLS JEP

Člen sekce perinatologie a ftomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

 

Odborné certifikáty:

Certificates of competence “The Fetal Medicine Foundation (FMF) London”:

Vyšetření v 11.-13. týdnu gravidity (prvotrimestrální screening)

Vyšetření ve 20.-22. týdnu gravidity (screening morfologických vad)

Certifikát o absolvování kurzu ČGPS ČLS JEP o dopplerovském hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách a o prenatální péči o vícečetná těhotenství

Certifikát o absolvování odborné akce Fetální Echokardiografie (ISUOG approved course)

Certifikát o absolvování kurzu Aesculap Academie Základní a pokročilé laparoskopické dovednosti

Certifikát o absolvování kurzu IPVZ Klešťový porodu

Certifikát o absolvování kurzu IPVZ Vícečetná gravidita

 

Jazykové dovednosti:

Čeština – rodilý mluvčí

Anglický jazyk – pokročilý

Německý jazyk – mírně pokročilý