PO-PÁ8:00 - 20:00 (PÁ 14:00)RECEPCE+420 585 234 444RECEPCE@g-centrum.czNáš Facebook

Prenatální diagnostika

Spektrum poskytovaných služeb


 • Kombinovaný screening v I. trimestru – ZÁKLADNÍ
 • Kombinovaný screening v 1. trimestru – ROZŠÍŘENÝ
 • Podrobná UZ morfologie ve 20.-22. týdnu
 • Superkonziliární ultrazvukové vyšetření
 • UZ vyšetření zaměřené na růst plodu a funkci placenty ve 35. – 36. týdnu
 • Konzultace klinickým genetikem
 • Invazivní výkony
 • Neinvazivní prenatální testování /NIPT/
 • 3D/4D ultrazvukové zobrazení
Kombinovaný screening v I. trimestru – ZÁKLADNÍ

Vyšetření je zaměřeno na vyhledávání nejčastějších chromozomálních a morfologických vad plodu v období mezi 11.-14. týdnem těhotenství.

Skládá se ze 2 částí:

 1. biochemické vyšetření prováděné ideálně v období mezi 9.-10. týdnem (odběr krve těhotné k posouzení hladin 2 hormonů – free β-HCG a PAPP-A)
 2. ultrazvukové vyšetření prováděné v období mezi 11.-14. týdnem

Po absolvování ultrazvukového vyšetření je každé ženě ihned pomocí speciálního programu vypočítáno její individuální riziko narození dítěte s jednou z nejčastějších chromozomálních abnormalit – Downův syndrom (trisomie 21), Edwardsův syndrom (trisomie 18) a Patauův syndrom (trisomie 13). Toto individuální riziko se vypočítává z následujících údajů:

 • věk těhotné ženy
 • hmotnost těhotné ženy
 • anamnestické údaje (např. rasový původ)
 • výsledek biochemických parametrů
 • ultrazvukové parametry (prosáknutí záhlaví, nosní kost atd…)

Dle výše vypočítaného individuálního rizika bude těhotná žena informována o dalším navrženém postupu.

V případě tzv. NEGATIVNÍHO výsledku je vypočítané individuální riziko chromozomálních vad nízké a těhotné ženě je zpravidla doporučeno provedení podrobné ultrazvukové morfologie plodu ve 20.-22. týdnu.

V případě tzv. POZITIVNÍHO výsledku je vypočítané individuální riziko na některou z chromozomálních vad natolik vysoké, že těhotné ženě doporučujeme provedení invazivního vyšetření (odběr choriových klků = část placentární tkáně nebo odběr plodové vody) k definitivnímu vyloučení dané vady.

Je třeba si uvědomit, že POZITIVNÍ výsledek testu neznamená, že dítě je postižené, a naopak výsledek NEGATIVNÍHO testu nezaručuje narození zdravého a živého dítěte.

V rámci ultrazvukového vyšetření v I. trimestru je rovněž možné diagnostikovat až 50 % morfologických (strukturálních) vad plodu (např. vady mozku, končetin, srdce, defekty břišní stěny a další). Nicméně provedení podrobného ultrazvukového vyšetření v období mezi 20.-22. týdnem, kdy je možné odhalit až 90 % závažných morfologických vad, považujeme za nezbytné.

Vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ale všechny zdravotní pojišťovny nabízí plné nebo alespoň částečné proplacení nákladů spojených s tímto vyšetřením. Pro přesné informace navštivte stránky své zdravotní pojišťovny.

CENA: 1 700 Kč

Kombinovaný screening v 1. trimestru – ROZŠÍŘENÝ

Vyšetření je zaměřeno kromě vyhledávání nejčastějších chromozomálních a morfologických vad plodu (viz výše) na vyhledávání těhotných žen, u kterých dojde k rozvoji časné formy preeklampsie (cca 2 % těhotných žen) nebo dojde k rozvoji placentární nedostatečnosti a následně růstové restrikci plodu (cca 5 % těhotných žen). Vyšetření je tak doplněno o další analyt v séru těhotné (PlGF – placentární růstový faktor), měření krevního tlaku a ultrazvukové vyšetření cév zásobujících dělohu.

PREEKLAMPSIE je závažné onemocnění způsobené těhotenstvím, které může vést nejen k nutnosti předčasného ukončení těhotenství a porodu velmi nezralého novorozence, ale v nejzávažnějších případech i k úmrtí ženy, plodu nebo novorozence.

RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU je stav, kdy je nejčastěji horší funkce placenty příčinou opožďování růstu plodu s možnými dalšími následky.

Pozitivní výsledek testu na obě tyto komplikace je asi u 10 % těhotných, onemocnění se rozvine jen u části z nich. Výskyt těchto onemocnění se dá účinně snížit až o 50% včasnou léčbou kyselinou acetylsalicylovou v dávce 150mg denně. Specializované ultrazvukové vyšetření ve 20., 28., 32. a 36. týdnu těhotenství umožní zpřesnit diagnostiku onemocnění a event. naplánovat včasné ukončení těhotenství s ohledem na aktuální funkčnost placenty a potřeby plodu.

CENA: 1 900 Kč

Podrobná UZ morfologie ve 20.-22. týdnu

Ultrazvukové vyšetření, které se provádí ideálně mezi 20.-22. týdnem těhotenství. Slouží k podrobnému posouzení jednotlivých orgánů a orgánových systémů plodu (centrální nervová soustava, kostra, srdce, plíce, trávicí a vylučovací trakt, končetiny, genitál, pupečníkové cévy atd.) Umožňuje záchyt až 90 % morfologických (strukturálních) vad a zároveň posouzení markerů chromozomálních vad. Není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění /mimo indikovanou péči lékařem/.

CENA: 1 500 Kč

Superkonziliární ultrazvukové vyšetření

Vyšetření, které je možné provést kdykoli v průběhu těhotenství mimo pravidelně prováděná vyšetření při nejasném ultrazvukovém nálezu nebo při podezření na jakoukoli vrozenou vadu u plodu.

Při nálezu vrozené vady závisí další postup na charakteru a závažnosti vady. Některé případy vyžadují podrobnější vyšetření, např. provedení invazivního vyšetření, magnetické rezonance nebo provedení dalších ultrazvukových vyšetření k posouzení vývoje dané abnormality. Jakýkoli další postup je ideálně konzultován s těhotnou i partnerem.

UZ vyšetření zaměřené na růst plodu a funkci placenty ve 35. – 36. týdnu

Při tomto vyšetření hodnotíme velikost plodu a funkci placenty pomocí UZ dopplerometrie, abychom včas odhalili případné opožďování růstu s jeho možnými následky. Není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění /mimo indikovanou péči lékařem/.

CENA: 1 000 Kč

Konzultace klinickým genetikem

Genetická konzultace je určena k vyjádření míry rizika daného onemocnění, případně ke stanovení diagnózy genetického onemocnění u plodu a navržení dalšího postupu. Indikace ke genetické konzultaci jsou různé:

 • pozitivní výsledek kombinovaného screeningu v I. trimestru
 • pozitivní výsledek integrovaného testu ve II. trimestru
 • nález případné abnormality během ultrazvukového vyšetření v I. nebo II. trimestru
 • výskyt vrozené vady nebo dědičného onemocnění v rodině těhotné nebo partnera
Invazivní výkony

Z invazivních výkonů se běžně provádí odběr choriových klků (CVS) a odběr plodové vody (aminocentéza). Jedná se o v současné době o jediné dvě metody, které mohou definitivně vyloučit chromozomální vadu u plodu. V obou případech jde o ambulantní výkon. Při odběru choriových klků (CVS) se pod ultrazvukovou kontrolou odebírá malé množství placentární tkáně k jejímu vyšetření. Jde o ambulantní výkon, který se provádí mezi 11. a 14. týdnem těhotenství.

Při odběru plodové vody (AMC) se pod ultrazvukovou kontrolou odebírá malé množství plodové vody k jejímu vyšetření. Jde rovněž o ambulantní výkon, který se provádí od 16. týdne těhotenství.

Komplikací obou výkonů může být nechtěná ztráta těhotenství (0,5%).

Neinvazivní prenatální testování /NIPT/

Jednoduchá, bezpečná a přesná screeningová metoda, která je nabízena těhotným ženám k vyšetření Downova syndromu a dalších nejběžnějších chromozomálních vad u plodu pouze z krve matky již od 10. týdne těhotenství. Při tomto testu se ze vzorku krve těhotné ženy izoluje volná mimobuněčná DNA plodu. Úspěšnost v záchytu chromozomálních vad je více než 99 %.

Tato metoda má jak své výhody, tak také své limity, proto každému vyšetření předchází konzultace klinickým genetikem, který těhotné ženě podrobně vysvětlí smysl testu, postup a význam pozitivního či negativního výsledku. Za standardních podmínek je výsledek testu dostupný do 7 pracovních dnů. Vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

CENA: 9 600 Kč

3D/4D ultrazvukové zobrazení

Trojrozměrné (3D) zobrazení, event. čtyřrozměrné (4D=3D v reálném čase, tzn. s detekcí pohybů plodu) je možné nabídnout nastávajícím maminkám ideálně v období mezi 25.-30. týdnem. Tento způsob zobrazení nabízí nesrovnatelně lepší vizuální zážitek, který je možné archivovat formou běžných UZ fotografií či na USB nosič.

Ačkoli je 3D/4D zobrazení velmi slibná rychle se vyvíjející metoda, v tomto případě slouží pouze ke komerčním účelům. Nejedná se tedy o vyšetření, proto záznam z tohoto zobrazení není možné použít za forenzně průkazní materiál při případném nálezu vrozené vývojové vady. UZ zobrazení není prováděno lékařem, ale proškolenou a kvalifikovanou sestrou. Vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

CENA: 1 000 Kč

Pro bližší informace kontaktujte naše centrum:

T: 585 234 444 nebo ordinace@g-centrum.cz 

Více informací ke stažení

Prenatální diagnostika (PDF)

Prenatal diagnostics EN (PDF)


Benefity:

 • vyšetření prováděné zkušeným lékařským týmem
 • komplexní prenatální péče na jednom místě
 • nejmodernější přístrojové vybavení
 • příjemné prostřední v centru města
 • kvalifikovaný nelékařský personál
 • krátké objednací lhůty
 • individuální péče

LékařiOficiální výukové pracoviště Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Sdružení
Pinokio

Pracoviště je certifikováno dle ISO 9001:2015 – CZ / EN
Certifikát kvality a bezpečí CZ

© 2008 – 2021 | G-CENTRUM Olomouc s.r.o. | info@g-centrum.cz

Rolovat nahoru